توانایی به کارگیری انگشتان دست برای شمارش

چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 ،در زنگ ریاضی کلاس خانم مودت ، توانایی به کارگیری انگشتان دست برای شمارش ( واحد کار ریاضی ) ، آموزش و تمرین داده شد . یافته های دانشمندان خبر می دهد که استفاده از انگشت برای شمارش نه تنها باعث هماهنگی بیشتر میان ذهن و جسم می شود بلکه به تقویت کارکردهای مغز هم می کند. در واقع، به حرکت در آوردن بخشی از بدن به هنگام یادگیری توان مغز را برای یادگیری و به خاطر سپردن افزایش می دهد. به همین دلیل، خلاف آنچه والدین تصور می کنند کودکانی که عادت به شمارش با دست دارند اطلاعات بیشتری را در خاطر دارند و سریع تر می توانند آنها را بازیابی کنند.جالب اینجاست که حتی خلاقیت این دسته از کودکان برای حل مسائل بیشتر از دیگران است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20